Menu

13.6.2015 – dobrovoľnícka brigáda „primátorská“ na Pustom hrade

Výskum a obnova Pustého hradu v roku 2015Zvolenský Pustý hrad – Dolný hrad

Plán výskumu a obnovy na Pustom hrade v roku 2015

Pre rok 2015 je naplánované pokračovanie úspešného projektu pamiatkovej obnovy veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene. Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou nadregionálneho významu nakoľko bola rezidenciou kráľov Uhorska predovšetkým v 13. storočí. Zvolenský hrad – dnes Pustý hrad bol zároveň sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Pustý hrad radí rozloha 4,7 ha medzi najrozsiahlejšie na Slovensku, veža na Dolnom hrade je jedna z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v strednej Európe a hradná cisterna na Hornom hrade je najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska.
V roku 2015 budú záchranné práce zamerané na poslednú nerekonštruovanú – západnú stenu veže Dolného hradu, priľahlú časť opevnenia Dolného hradu a na hradnú cisternu Horného hradu, t.j. na jedny z najcennejších objektov stredovekej hradnej architektúry na Slovensku. Tieto práce budú trvať od mája do septembra 2015 a sú podporené aj dotáciou z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom a projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných vďaka ktorému získame aj 10. pracovníkov. Na Dolnom Pustom hrade bude archeologický výskum pokračovať tiež v priestore pri západnej stene veže, pri hlavnej vstupnej brány a severnej línii opevnenia. Na sanáciu brány v spojovacom múre, západnú a severnú líniu opevnenia a hlavnú vstupnú bránu sa v súčasnosti pripravuje projekt a od budúceho roku by mala začať ich konzervácia. Hlavným donátorom výskumu a pamiatkovej obnovy je už 24 sezón Mesto Zvolen. V letných mesiacoch bude tiež pokračovať úspešný projekt Medzinárodnej letnej školy archeológie Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF v Nitre, ktorej sa každoročne zúčastňujú desiatky študentov zo Slovenska a zahraničia.
Výskum hradnej cisterny na Hornom Pustom hrade bude jedným z technicky najnáročnejších na Slovensku. Hĺbka cisterny aktuálne dosahuje 8 metrov. Na základe geofyzikálneho merania v roku 2011 predpokladáme ešte 2 metre hrubú vrstvu archeologických nálezových situácii, ktoré treba preskúmať a z cisterny vyzdvihnúť. Plochu cisterny tvorí takmer štvorec s rozmermi takmer 7 x 7 metrov. Výskum bude mimoriadne komplikovať voda, ktorá sa aktuálne nachádza približne 50 cm nad skúmanou plochou a v celom jej objeme. Vodu bude potrebné neustále odčerpávať. Mimoriadne náročné bude tiež vyberanie veľkých kamenných článkov zo skúmaného priestoru cisterny na úroveň nádvoria, t.j. do výšky 8-10 metrov. Je tiež veľmi pravdepodobné, že medzi nálezmi budú zastúpené aj predmety organického pôvodu (drevo, koža, textil) a bude nevyhnutné hneď ich chemicky stabilizovať a konzervovať.
V roku 2015 sa dokončia projekty pre dokončenie obnovy Dolného hradu a pre sanáciu murív na Hornom hrade. Tie by sme radi v ďalších sezónach rekonštruovali aj s pomocou pracovníkov v rámci programu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných. Na Hornom hrade chceme od roku 2015 realizovať aj doplnkový archeologický výskum, a na základe jeho výsledkov a výsledkov z výskumu V. Hanuliaka (1992-2008) by sme radi pre širokú odbornú aj laickú verejnosť pripravili komplexnú monografiu – tak ako tento rok o Dolnom hrade. Už tento rok sa na Hornom hrade uskutoční komplexný geofyzikálny výskum, ktorý nám indikuje ďalšie archeologické objekty.
Výskum a pamiatková obnova Pustého hradu sú robené pre zachovanie tejto významnej Národnej kultúrnej pamiatky a za mimoriadne dôležité pokladáme sprístupnenie zistených informácii širokej verejnosti vo forme publikácii, výstav a prednášok. Zmysel našej práce sa odzrkadľuje v každoročnom náraste návštevníkov Pustého hradu zo Slovenska a zahraničia. Tým, že sa na výskume zúčastňujú aj študenti zo stredných a vysokých škôl zároveň učíme mládež k práci, ale aj k dobrému vzťahu k pamiatkam, histórii a nášmu vzácnemu kultúrnemu dedičstvu.
Vo februári 2015 primátorka mesta Zvolen menovala pracovnú skupinu zloženú z 15 odborníkov v oblasti architektúry, ochrany pamiatok, archeológie, krajinnej ekológie, stavebnej histórie, lesníkov, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ vo Zvolene. Úlohou tejto pracovnej skupiny je vytvoriť Plán obnovy a prezentácie Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad v rokoch 2015 – 2020.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009 – 2014. Zvolen – Nitra 2014, 372 strán.


Publikácia vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.3) za rok 2014 a grantovej agentúry International Visegrad Fund (Standart Grant 21410013). Publikáciu finančne podporili aj: Mäspoma spol. s r. o., SVTS dopravy pri Traťovej dištancii Zvolen Ing. Soňa Žiaková a Združenie Kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Publikáciu vydali: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT a Archeologický ústav SAV v Nitre.
Publikácia je výstupom komplexného spracovania a vypovedacej možnosti dochovaného archeologického materiálu z Dolného hradu Pustého hradu vo Zvolene za výskumné sezóny 2009 – 2014. Kniha referuje o osídlení lokality od najstaršieho obdobia až do novoveku a predstavuje všetky druhy objavených archeologických i stavebno-historických nálezov. Ponúka zároveň dôkladnú analýzu terénnej situácie i pamiatkovej obnovy hradu. Súčasťou práce je aj prehľad doterajších dejín bádania archeologickej lokality, geologická charakteristika polohy, flóra a fauna areálu, história a každodenný život na vrcholno-stredovekom hrade a záverom i formy a možnosti popularizácie Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad vo Zvolene. Súčasťou diela je okrem do jednotlivých kapitol vnorených obrázkov, grafov a tabiel aj bohatá obrazová príloha v podobe kreslených tabuliek nálezov a fotografickej dokumentácie stavebnej premeny areálu hradu a obytnej kráľovskej veže. Snahou autorov bolo okrem základného vyhodnotenia a kultúrneho zaradenia nálezových situácií, objektov a nálezov, komplexne predložiť možnosti multidisciplinárnej spolupráce (historického, stavebno-historického, archeologického a pamiatkarského výskumu) na archeologickej lokalite a tým vytvoriť dobrý podklad pre prezentáciu pamiatky a riešenie problematiky historického osídlenia regiónu. Publikácia by mala prispieť nielen k lepšiemu poznaniu našej histórie, ale aj k pochopeniu vypovedacej možnosti bohatej materiálnej kultúry jednotlivých dejinných období. Dielo nie je určené len pre odbornú verejnosť z oblasti histórie a archeológie, slúžiť má aj širokej verejnosti, aby (s)poznala Pustý hrad, rozšírila si svoje znalosti o ňom a šírila osvetu pri jeho prezentácii i ochrane.

Medzinárodný autorský kolektív, ktorý sa podieľal na konečnej príprave textov jednotlivých kapitol a obrazovej (kresbovej i fotografickej) dokumentácie, tvorí celkovo pätnásť bádateľov. V abecednom poradí sú to: B. Beláček (charakteristika stavebného materiálu a kamenného podložia), J. Beljak (metodika výskumu, nálezová situácia, stavebná história, pamiatková obnova, závery), N. Beljak Pažinová (celková koordinácia prác, dejiny archeologického bádania, osídlenie lokality v dobe kamennej, život na stredovekom hrade na základe výpovede archeologických nálezov, prezentácia hradu a práca s verejnosťou, záverečné zhodnotenie významu lokality), M.Golis (údržba a ochrana hradného areálu), J. Hunka (mince a ich dejinná interpretácia), A. Krištín(rastlinstvo a zvieratstvo v okolí hradného areálu), V. Kohút (pamiatková obnova), P. Maliniak(dejiny hradu v arpádovskom období na základe písomných prameňov), M. Mordovin (novoveké dejiny hradu na základe výpovede archeologických nálezov), M. S. Przybyla (osídlenie hradného kopca v posledných dvoch tisícročiach pred Kristom), D. Repka (stredoveká keramika a sklo), M. Slámová (historické krajinné relikty v okolí hradu), M. Šimkovic (architektúra a stavebná história pamiatky), B. Tóth (stredoveké militárie, náradie, ozdoby), O. Žaár (praveké kamenné nástroje a polotovary).


http://zv-podujatia.com/2015/03/12/na-zamku-sa-slavnostne-krstila-kniha-o-dolnom-pustom-hrade/

http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=502

http://zvolen.dnes24.sk/od-historie-az-po-sucasny-vyskum-dolezite-fakty-o-vyskume-dolneho-hradu-na-pustom-hrade-199746

http://zvolen.sme.sk/c/7690366/na-knihe-o-vyskume-dolneho-hradu-sa-podielalo-15-autorov.html2 % Z DANE Z PRÍJMU PRE ARCHEOFACT


Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1,5 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2014 nášmu občianskemu združeniu.
Aj v roku 2015 by sme radi uskutočnili viacero aktivít, ktoré by viedli k zlepšeniu informovanosti o archeologických a historických pamiatkach vo Zvolenskej kotline, k zvýšeniu povedomia o nej v oblasti vzdelávania a vedy, ako aj k zlepšeniu našich služieb. Z Vašich príspevkov by sme chceli realizovať najmä nasledujúce záležitosti:
  • letná škola archeológie 2015 na Pustom hrade vo Zvolene a hrádku
  • vydanie nových propagačných materiálov
  • komplexná publikácia o hrádku Peťuša
V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1,5) % dane z príjmu nášmu občianskemu združeniu, naše údaje sú:
  • názov organizácie: ARCHEOFACT
  • sídlo: Zvolen, 960 01, Rákoš 26/6
  • IČO: 45024359
  • právna forma: občianske združenie
Pustý hrad 2014
Modrý Kameň 2014
Hrad Čabraď 2014
Divín 2014

Menu right


Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2015 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013 a 2014 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Monografiu Pusty hrad - Dolný hrad podporili:

ZKPM

Mäspoma

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com