Menu

Archeologické výskumy v roku 2016:

hrad Čabraď 2016
hrad Modrý Kameň 2016
Jelšava - lýceum 2016
Pustý hrad - Dolný hrad 2016
Pustý hrad - Horný hrad 2016


Výskum a obnova na hrade v roku 2016

Dobrovoľnícka brigáda firmy Continental na Pustom hrade 26.9.2016

Dobrovoľnícka „primátorská“ brigáda na Pustom hrade 25.6.2016

Dobrovoľnícka miništrantská brigáda na Pustom hrade 4.6.2016

Pustý hrad 2016

Archeologický výskum a sanačné práce na Pustom hrade začali od 1. júna a potrvajú do 30. septembra 2016. Na Dolnom hrade sa realizujú archeologické sondy pri západnej línii opevnenia, pri takzvanom spojovacom múre a pri južnej stene kráľovskej obytnej veže. Sonda pri západnej línii opevnenia, pod ktorou sa nachádza starší praveký val, nám pomôže spresniť informácie o dobe vybudovania opevnenia Dolného hradu aj staršieho kamenno-zemného opevnenia pod ním. Zároveň budú ich výsledky podkladom pre následnú stavebnú sanáciu. Sonda pri spojovacom múre overí spôsob jeho založenia a zistí aj funkciu a obdobie vzniku hlbokej jamy v jeho susedstve. Sonda pri kontakte severnej steny veže a západnej línie opevnenia overí možnú existenciu drevených stavieb v tomto priestore a ďalšie nálezové situácie, ktoré sa tu nachádzajú.
Už prvý mesiac výskumu na Dolnom hrade priniesol zaujímavé nálezy. Objavili sme súbor veľmi pekne plasticky zdobenej keramiky badenskej kultúry z neskorej doby kamennej, kamennú industriu, keramiku zo stredoveku, hroty šípov, kostené súčasti kuše a podobne.
Na Horný hrad sa plánujeme presunúť s archeologickým výskumom od polovice júla. Budeme tam realizovať päť archeologických sond. Dve budú pri obytnej veži na najvyššej kóte, ďalšie dve pri druhej veži a jedna sonda bude pri východnej línii opevnenia. Cieľom výskumu na Hornom hrade je získanie archeologických nálezov, ktoré spresnia stavebný vývoj hradu. Vďaka vlaňajšiemu výskumu hradnej cisterny vieme, že objekty, ktoré sa v jej okolí nachádzajú, sú staršie, ako sa pôvodne predpokladalo. Drevené artefakty z cisterny posunuli jej výstavbu jednoznačne na prelom 13. a 14. storočia. Doteraz bol jej vznik určovaný do polovice 14. storočia.
V sezóne 2016 je plánované skúmanie kultúrnych vrstiev osídlenia hradného kopca, ktoré okrem stredoveku siahajú až do praveku. Veríme, že sa podarí objasniť aj protohistorické (laténske) osídlenie miesta.
Okrem archeologického výskumu sa na Pustom hrade budú realizovať aj stavebno-konzervačné práce. Na Dolnom hrade sa už začína stavebne stabilizovať hlavná vstupná brána. Na Hornom hrade sa aktuálne dokončuje zastrešenie hradnej cisterny. Strecha ju bude chrániť pred vodou, ktorej zamŕzanie v zimných mesiacoch poškodzovalo kvalitné stredoveké omietky na jej stenách. Kompletne sa preškáruje, opraví a premuruje tiež západná prístavba paláca v bezprostrednom susedstve cisterny aby spĺňala statické požiadavky.
V letnej top sezóne (júl-august) bude na Pustom hrade pracovať viac ako 50 ľudí denne. Od júla do augusta sa na hrade počas dvoch mesiacov vystriedajú desiatky stredoškolákov a vysokoškolákov z regiónu. Najintenzívnejšie sa však bude na hrade pracovať od polovice júla do polovice augusta počas medzinárodnej Letnej školy archeológie, keď prídu študenti aj zo zahraničia. Už štvrtý rok sa počas štyroch mesiacov na prácach na Pustom hrade podieľajú aj nezamestnaní v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva. Tento rok ich na hrade pracuje trinásť.
Výskum, konzervačné práce a údržbu hradného areálu finančne podporuje mesto Zvolen už od roku 1992. Ďalšie financie sú z rôznych grantov. Od roku 2010 každoročne výskum a obnovu Pustého hradu podporuje Ministerstvo kultúry prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom. Mzdy nezamestnaným sú refundované z eurofondov prostredníctvom úradov práce. Každoročne je tiež nápomocný Medzinárodný vyšehradsky fond, ktorý podporuje Letnú školu archeológie na Pustom hrade i na neďalekom hrade Peťuša. Na práce na hrade a jeho propagáciu sme získali prostredníctvom združenia ARCHEOFACT aj grant z Banskobystrického samosprávneho kraja.

AKTUÁLNE FOTOGRAFIE ZO SEZÓNY 2016Katedra archeológie FF UKF v Nitre organizuje projekt

ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL Zvolen 2016: field work, workshops, lectures

Miesto realizácie:
Pustý hrad vo Zvolene
Hrad Peťuša

1. turnus: 18.7. -29.07.2016
2. turnus: 01.8. – 12.8.2016

V rámci projektu je pre všetkých účastníkov zabezpečená bezplatná celodenná strava vo Zvolene!

V rámci projektu je pre všetkých účastníkov zabezpečené bezplatné ubytovanie na vysokoškolskom internáte vo Zvolene!

Každý účastník po absolvovaní jedného z turnusov dostane na pamiatku tričko s logom letnej školy!

Súčasťou letnej školy sú aj prednášky odborníkov a workshopy.

Prihlasovať sa je možné do 17.6.2016 na mail koordinátorky projektu doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD.: nbpazinova@ukf.sk

Partnermi letnej školy archeológie 2016 sú:
1. Mesto Zvolen, SK
2. Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasickej archeológie, SK
3. Múzeum Archeologiczne w Krakowie, PL
4. Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZ
5. Slezská univerzita v Opavě, Ústav archeológie, CZ
6. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Régészettudományi Intézet, HU

Letnú školu archeológie 2016 podporila nadácia International Visegrad Fund.
Brožúra o Pustom hrade: BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIČ, Michal. Pustý hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí. Matej Ruttkay, Dominik Repka (recenzenti). Zvolen : Mesto, 2015. 71 S. ISBN 978-80-972057-0-6. Typ: AAB

Archeologické výskumy v roku 2015:

Čabraď 2015
Modrý Kameň 2015
Pustý hrad - Dolný hrad 2015
Pustý hrad - Horný hrad 2015


Letná škola archeológie: Hrádok Peťuša – workshopy a výskum 2015

Projekt: Archeologický výskum stredovekého hrádku Peťuša


Už tradične, tento rok šiestu letnú sezónu, organizovala Katedra archeológie FF UKF od 13.7.2015 do 21.8. 2015 šiesty ročník projektu letnej školy archeológie. Účastníci projektu participovali na výskume stredovekého hrádku Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka pri Zvolene, ktorý realizuje od roku 2011 Katedra archeológie pod vedením doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. Študenti sa zároveň aktívne podieľali aj na archeologickom výskume Dolného hradu na kráľovskom hrade Pustý hrad vo Zvolene, ktorý je realizovaný pod vedením Archeologického ústavu SAV v Nitre (vedúci výskumu PhDr. Ján Beljak, PhD.). Oba hrady sú vo vizuálnom kontakte vo vzdialenosti približne 2 km vzdušnou čiarou.
Projektu sa zúčastnilo vyše päťdesiat študentov zo Slovenska, Poľska (Uniwersytet Wrocławski), Maďarska (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest) a z Moravy (Masarykova univerzita v Brne).
Ako lektor a koordinátor projektu z UKF pôsobil aj Mgr. Dominik Repka, PhD. z Katedry archeológie a interní doktorandi Mgr. Ladislav Chmelo (odbor archeológia) a Mgr. Michaela Niklová (odbor slovenské dejiny). Na projekte participovali aj zahraniční lektori (Dieter Barz z Mainzu a Maxim Mordovin z ELTE v Budapešti).
V roku 2015 sa archeologický výskum vrcholnostredovekého (14. – 15. storočie) ostrožného hrádku Peťuša (maximálne rozmery 40 × 20 m) sústredil na nádvorie, kde sa skúmali záverečné etapy existencie hrádku a stupeň deštrukcie v minulosti funkčných hospodárskych objektov. Objavili sme spodnú časť okrúhlej hlinenej piecky na kamennom základe ešte so zachovaným popolom uprostred. I keď jej vrchná časť (kupola) bola už zdeštruovaná, vieme povedať, že v minulosti slúžila aktívnej výrobnej činnosti (kováčstvo?) na hrádku. V jej blízkosti sa nachádzala prvá známa stredoveká minca objavená na tejto archeologickej lokalite. Ide o falzifikát strieborného denára uhorskej kráľovnej Márie z Anjou, ktorého originály boli razené v roku 1383. Na reverze minci je čitateľný nápis Regine vngarie a kráľovská koruna.
Veľkým objavom roku 2015 bol aj nález cisterny, ktorej existenciu v blízkosti západnej hradby spoľahlivo potvrdila aktuálna sezóna výskumu. Ide o značne deštruovaný objekt, ktorý bol lemovaný opracovanými kamennými článkami, ktoré po zániku hrádku vo vrcholnom stredoveku (15. storočie) boli postupne vytrhávané a z areálu odnášané. Po tejto deštrukčnej činnosti vznikla v strednej časti nádvoria obrovská jama – kráter, ktorú sme dlho nevedeli funkčne zaradiť. Pomocou šikovných a pre archeológiu zapálených študentov sa podarilo štvrtinu objektu odkryť a prvýkrát cisternu identifikovať. Jej existencia bola na hradoch často nevyhnutná, nakoľko v horskom teréne na vrchole kopcov bolo v stredoveku veľmi dôležité zabezpečiť stály prísun vody pre obyvateľov, posádku i zvieratá, ktoré sa tu zdržiavali. Skúmali sme aj východný svah hrádku, kde bola identifikovaná pomerne dobre zachovaná hradba, ktorej šírka dosahuje takmer 2 m a na prvej spodnej severnej terase sme dokumentovali potenciálnu prístupovú cestu. Okrem terénneho výskumu sa na hrádku uskutočnil aj geodetický workshop, počas ktorého bol celý areál zameraný, fotogrametricky zdokumentovaný a naskenovaný trojdimenzionálne. Výsledky meračských prác budú samostatne prezentované študentom Katedry archeológie počas zimného semestra v rámci hosťujúcej prednášky Ing. J. Orntha z geodetickej firmy ORNTH, s.r.o.
V roku 2015 archeologický výskum a workshopy na hrádku Peťuša podporili: Ministerstvo kultúry SR – program Obnovme si svoj dom (podprogram 1.3) a Nadácia Tatra banky.

Hrad Peťuša - informačná brožúra

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
vedúca projektu letnej školy archeológie


13.6.2015 – dobrovoľnícka brigáda „primátorská“ na Pustom hrade

Výskum a obnova Pustého hradu v roku 2015Zvolenský Pustý hrad – Dolný hrad

Plán výskumu a obnovy na Pustom hrade v roku 2015

Pre rok 2015 je naplánované pokračovanie úspešného projektu pamiatkovej obnovy veže na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene. Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou nadregionálneho významu nakoľko bola rezidenciou kráľov Uhorska predovšetkým v 13. storočí. Zvolenský hrad – dnes Pustý hrad bol zároveň sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Pustý hrad radí rozloha 4,7 ha medzi najrozsiahlejšie na Slovensku, veža na Dolnom hrade je jedna z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v strednej Európe a hradná cisterna na Hornom hrade je najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska.
V roku 2015 budú záchranné práce zamerané na poslednú nerekonštruovanú – západnú stenu veže Dolného hradu, priľahlú časť opevnenia Dolného hradu a na hradnú cisternu Horného hradu, t.j. na jedny z najcennejších objektov stredovekej hradnej architektúry na Slovensku. Tieto práce budú trvať od mája do septembra 2015 a sú podporené aj dotáciou z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom a projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných vďaka ktorému získame aj 10. pracovníkov. Na Dolnom Pustom hrade bude archeologický výskum pokračovať tiež v priestore pri západnej stene veže, pri hlavnej vstupnej brány a severnej línii opevnenia. Na sanáciu brány v spojovacom múre, západnú a severnú líniu opevnenia a hlavnú vstupnú bránu sa v súčasnosti pripravuje projekt a od budúceho roku by mala začať ich konzervácia. Hlavným donátorom výskumu a pamiatkovej obnovy je už 24 sezón Mesto Zvolen. V letných mesiacoch bude tiež pokračovať úspešný projekt Medzinárodnej letnej školy archeológie Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF v Nitre, ktorej sa každoročne zúčastňujú desiatky študentov zo Slovenska a zahraničia.
Výskum hradnej cisterny na Hornom Pustom hrade bude jedným z technicky najnáročnejších na Slovensku. Hĺbka cisterny aktuálne dosahuje 8 metrov. Na základe geofyzikálneho merania v roku 2011 predpokladáme ešte 2 metre hrubú vrstvu archeologických nálezových situácii, ktoré treba preskúmať a z cisterny vyzdvihnúť. Plochu cisterny tvorí takmer štvorec s rozmermi takmer 7 x 7 metrov. Výskum bude mimoriadne komplikovať voda, ktorá sa aktuálne nachádza približne 50 cm nad skúmanou plochou a v celom jej objeme. Vodu bude potrebné neustále odčerpávať. Mimoriadne náročné bude tiež vyberanie veľkých kamenných článkov zo skúmaného priestoru cisterny na úroveň nádvoria, t.j. do výšky 8-10 metrov. Je tiež veľmi pravdepodobné, že medzi nálezmi budú zastúpené aj predmety organického pôvodu (drevo, koža, textil) a bude nevyhnutné hneď ich chemicky stabilizovať a konzervovať.
V roku 2015 sa dokončia projekty pre dokončenie obnovy Dolného hradu a pre sanáciu murív na Hornom hrade. Tie by sme radi v ďalších sezónach rekonštruovali aj s pomocou pracovníkov v rámci programu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných. Na Hornom hrade chceme od roku 2015 realizovať aj doplnkový archeologický výskum, a na základe jeho výsledkov a výsledkov z výskumu V. Hanuliaka (1992-2008) by sme radi pre širokú odbornú aj laickú verejnosť pripravili komplexnú monografiu – tak ako tento rok o Dolnom hrade. Už tento rok sa na Hornom hrade uskutoční komplexný geofyzikálny výskum, ktorý nám indikuje ďalšie archeologické objekty.
Výskum a pamiatková obnova Pustého hradu sú robené pre zachovanie tejto významnej Národnej kultúrnej pamiatky a za mimoriadne dôležité pokladáme sprístupnenie zistených informácii širokej verejnosti vo forme publikácii, výstav a prednášok. Zmysel našej práce sa odzrkadľuje v každoročnom náraste návštevníkov Pustého hradu zo Slovenska a zahraničia. Tým, že sa na výskume zúčastňujú aj študenti zo stredných a vysokých škôl zároveň učíme mládež k práci, ale aj k dobrému vzťahu k pamiatkam, histórii a nášmu vzácnemu kultúrnemu dedičstvu.
Vo februári 2015 primátorka mesta Zvolen menovala pracovnú skupinu zloženú z 15 odborníkov v oblasti architektúry, ochrany pamiatok, archeológie, krajinnej ekológie, stavebnej histórie, lesníkov, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ vo Zvolene. Úlohou tejto pracovnej skupiny je vytvoriť Plán obnovy a prezentácie Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad v rokoch 2015 – 2020.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009 – 2014. Zvolen – Nitra 2014, 372 strán.


Publikácia vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.3) za rok 2014 a grantovej agentúry International Visegrad Fund (Standart Grant 21410013). Publikáciu finančne podporili aj: Mäspoma spol. s r. o., SVTS dopravy pri Traťovej dištancii Zvolen Ing. Soňa Žiaková a Združenie Kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Publikáciu vydali: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT a Archeologický ústav SAV v Nitre.
Publikácia je výstupom komplexného spracovania a vypovedacej možnosti dochovaného archeologického materiálu z Dolného hradu Pustého hradu vo Zvolene za výskumné sezóny 2009 – 2014. Kniha referuje o osídlení lokality od najstaršieho obdobia až do novoveku a predstavuje všetky druhy objavených archeologických i stavebno-historických nálezov. Ponúka zároveň dôkladnú analýzu terénnej situácie i pamiatkovej obnovy hradu. Súčasťou práce je aj prehľad doterajších dejín bádania archeologickej lokality, geologická charakteristika polohy, flóra a fauna areálu, história a každodenný život na vrcholno-stredovekom hrade a záverom i formy a možnosti popularizácie Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad vo Zvolene. Súčasťou diela je okrem do jednotlivých kapitol vnorených obrázkov, grafov a tabiel aj bohatá obrazová príloha v podobe kreslených tabuliek nálezov a fotografickej dokumentácie stavebnej premeny areálu hradu a obytnej kráľovskej veže. Snahou autorov bolo okrem základného vyhodnotenia a kultúrneho zaradenia nálezových situácií, objektov a nálezov, komplexne predložiť možnosti multidisciplinárnej spolupráce (historického, stavebno-historického, archeologického a pamiatkarského výskumu) na archeologickej lokalite a tým vytvoriť dobrý podklad pre prezentáciu pamiatky a riešenie problematiky historického osídlenia regiónu. Publikácia by mala prispieť nielen k lepšiemu poznaniu našej histórie, ale aj k pochopeniu vypovedacej možnosti bohatej materiálnej kultúry jednotlivých dejinných období. Dielo nie je určené len pre odbornú verejnosť z oblasti histórie a archeológie, slúžiť má aj širokej verejnosti, aby (s)poznala Pustý hrad, rozšírila si svoje znalosti o ňom a šírila osvetu pri jeho prezentácii i ochrane.

Medzinárodný autorský kolektív, ktorý sa podieľal na konečnej príprave textov jednotlivých kapitol a obrazovej (kresbovej i fotografickej) dokumentácie, tvorí celkovo pätnásť bádateľov. V abecednom poradí sú to: B. Beláček (charakteristika stavebného materiálu a kamenného podložia), J. Beljak (metodika výskumu, nálezová situácia, stavebná história, pamiatková obnova, závery), N. Beljak Pažinová (celková koordinácia prác, dejiny archeologického bádania, osídlenie lokality v dobe kamennej, život na stredovekom hrade na základe výpovede archeologických nálezov, prezentácia hradu a práca s verejnosťou, záverečné zhodnotenie významu lokality), M.Golis (údržba a ochrana hradného areálu), J. Hunka (mince a ich dejinná interpretácia), A. Krištín(rastlinstvo a zvieratstvo v okolí hradného areálu), V. Kohút (pamiatková obnova), P. Maliniak(dejiny hradu v arpádovskom období na základe písomných prameňov), M. Mordovin (novoveké dejiny hradu na základe výpovede archeologických nálezov), M. S. Przybyla (osídlenie hradného kopca v posledných dvoch tisícročiach pred Kristom), D. Repka (stredoveká keramika a sklo), M. Slámová (historické krajinné relikty v okolí hradu), M. Šimkovic (architektúra a stavebná história pamiatky), B. Tóth (stredoveké militárie, náradie, ozdoby), O. Žaár (praveké kamenné nástroje a polotovary).


http://zv-podujatia.com/2015/03/12/na-zamku-sa-slavnostne-krstila-kniha-o-dolnom-pustom-hrade/

http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=502

http://zvolen.dnes24.sk/od-historie-az-po-sucasny-vyskum-dolezite-fakty-o-vyskume-dolneho-hradu-na-pustom-hrade-199746

http://zvolen.sme.sk/c/7690366/na-knihe-o-vyskume-dolneho-hradu-sa-podielalo-15-autorov.html
Pustý hrad 2014
Modrý Kameň 2014
Hrad Čabraď 2014
Divín 2014

Menu right


Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2016 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2016 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2016 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014 a 2016 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Monografiu Pusty hrad - Dolný hrad podporili:

ZKPM

Mäspoma

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com