MenuVYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi

V roku 2013 sa pracovisko Archeologického ústavu SAV vo Zvolene podieľa na archeologických výskumoch na hradoch: Zvolenský Pustý hrad, Modrý Kameň, Čabraď, Fiľakovo, Muráň, Dobrá Niva, Peťuša a Divín.

Aktuálne fotografie a informácie z výskumov hradov nájdete tu:


Aktuálna letecká fotografia Dolného a Horného Pustého hradu (15.4.2013 - Ján Beljak AÚ SAV).


Plán archeologického výskumu v roku 2013 na Pustom hrade.

V mesiaci máj 2013 sme počas jedného týždňa začali so študentmi Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene realizovať archeologický výskum na nádvorí Dolného hradu. Išlo o sondy 2/2013 (v sektoroch: 28-29/F-G), 3/2013 (v sektoroch: 21-23/F-G) a 4/2013 (v sektoroch: 18-19/F-G). Okrem toho sa v mesiacoch máj a jún uskutočnili dve dobrovoľnícke akcie, ktoré pomohli s prípravou terénu pred samotným výskumom obytnej veže Dolného hradu. V jej interiéri a exteriéri budú umiestnené dve archeologické sondy: 1A/2013 (v sektoroch: 35-37/I-K) bude zameraná na skúmanie priestoru interiéru obytnej veže pri jej vnútornom juhovýchodnom nároží. Sonda 1B/2013 (v sektoroch: 35-36/K-L) má za cieľ preskúmanie vstupu do obytnej veže a bezprostrednej časti v exteriéri veže. Súčasťou archeologického výskumu bude vyhotovenie presnej dokumentácie originálu murív a archeologických nálezových situácii. Tiež bude zrealizované stavebno-historické vyhodnotenie odkrytej architektúry. Archeologický výskum odkryje aj poslednú – juhovýchodnú časť interiéru veže s pôvodným vstupom do suterénu. Výskumom sa odkryje aj exteriérová časť východnej steny veže spolu so vstupom do jej suterénu. Sonda 5/2013 (v sektoroch: 44-46/A-B) bude zameraná na skúmanie priestoru pri bráne v tzv. spojovacom múre Dolného hradu.

Hlavná etapa archeologického výskumu začína na Pustom hrade 1. 7. 2013 a končí 30.9.2013. Na výskume sa zúčastnia študenti stredných škôl zo Zvolena a okolia a poslucháči archeológie z univerzít zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Veľkej Británie a ďalších krajín. Letnú školu archeológie ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2013 - Secrets of medieval castles už tradične podporil Visegrad Fund a tento rok prispel aj Banskobystrický samosprávny kraj.

V roku 2013 nám pomôžu ôsmi nezemestaní v rámci projektu Obnovme si svoj dom MK SR a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom prispelo tiež na archeologický výskum, ale aj na sanáciu murív obytnej kráľovskej veže. V roku 2013 prebiehať aj statické zabezpečenie a konzervácia východnej steny veže (1. etapa v zmysle projektu statického zabezpečenia a konzervácie torza veže Dolného hradu). Na ňu bude v ďalších sezónach nadväzovať sanácia ďalších častí obytnej veže Dolného hradu. Hlavným donátorom archeologického výskumu a obnovy Pustého hradu je už 22 sezón Mesto Zvolen a pri výskume nám je nápomocný Lesný podnik mesta Zvolen, ktorý je správcom NKP Pustý hrad.

Archeologický výskum na Dolnom Pustom hrade realizuje Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením PhDr. Jána Beljaka, PhD. v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre (PhDr. Noémi Pažinová, PhD., Mgr. Dominik Repka, Mgr. Zuzana Ďuďáková, Bc. Peter Debnár, Mgr. Zuzana Kaličiaková). Na archeologickom výskume sa bude autorsky podieľať tiež Dr. Maxim Mordovin (Budapešť) a Dieter Bartz (Mainz). Stavebno-historický výskum zabezpečuje Mgr. Michal Šimkovic, statické posúdenie murív Ing. Vladimír Kohút, archívny výskum PhDr. Pavol Maliniak, PhD. Fotogrametrické a geodetické zameranie archeologických nálezových situácii firma Ornth, s.r.o.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)Menu right


Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Letnú školu archeológie 2013 a ochranu archeologickej lokality Pustý hrad podporil predseda BBSK

BB Samosprávny kraj

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2013 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

Letnú školu archeológie v roku 2013 podporil Medzinárodný vyšehradský fond

Visegrad

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012 a 2013 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com