MenuPustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009 – 2014. Zvolen – Nitra 2014, 372 strán.


Publikácia vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.3) za rok 2014 a grantovej agentúry International Visegrad Fund (Standart Grant 21410013). Publikáciu finančne podporili aj: Mäspoma spol. s r. o., SVTS dopravy pri Traťovej dištancii Zvolen Ing. Soňa Žiaková a Združenie Kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Publikáciu vydali: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT a Archeologický ústav SAV v Nitre.
Publikácia je výstupom komplexného spracovania a vypovedacej možnosti dochovaného archeologického materiálu z Dolného hradu Pustého hradu vo Zvolene za výskumné sezóny 2009 – 2014. Kniha referuje o osídlení lokality od najstaršieho obdobia až do novoveku a predstavuje všetky druhy objavených archeologických i stavebno-historických nálezov. Ponúka zároveň dôkladnú analýzu terénnej situácie i pamiatkovej obnovy hradu. Súčasťou práce je aj prehľad doterajších dejín bádania archeologickej lokality, geologická charakteristika polohy, flóra a fauna areálu, história a každodenný život na vrcholno-stredovekom hrade a záverom i formy a možnosti popularizácie Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad vo Zvolene. Súčasťou diela je okrem do jednotlivých kapitol vnorených obrázkov, grafov a tabiel aj bohatá obrazová príloha v podobe kreslených tabuliek nálezov a fotografickej dokumentácie stavebnej premeny areálu hradu a obytnej kráľovskej veže. Snahou autorov bolo okrem základného vyhodnotenia a kultúrneho zaradenia nálezových situácií, objektov a nálezov, komplexne predložiť možnosti multidisciplinárnej spolupráce (historického, stavebno-historického, archeologického a pamiatkarského výskumu) na archeologickej lokalite a tým vytvoriť dobrý podklad pre prezentáciu pamiatky a riešenie problematiky historického osídlenia regiónu. Publikácia by mala prispieť nielen k lepšiemu poznaniu našej histórie, ale aj k pochopeniu vypovedacej možnosti bohatej materiálnej kultúry jednotlivých dejinných období. Dielo nie je určené len pre odbornú verejnosť z oblasti histórie a archeológie, slúžiť má aj širokej verejnosti, aby (s)poznala Pustý hrad, rozšírila si svoje znalosti o ňom a šírila osvetu pri jeho prezentácii i ochrane.

Medzinárodný autorský kolektív, ktorý sa podieľal na konečnej príprave textov jednotlivých kapitol a obrazovej (kresbovej i fotografickej) dokumentácie, tvorí celkovo pätnásť bádateľov. V abecednom poradí sú to: B. Beláček (charakteristika stavebného materiálu a kamenného podložia), J. Beljak (metodika výskumu, nálezová situácia, stavebná história, pamiatková obnova, závery), N. Beljak Pažinová (celková koordinácia prác, dejiny archeologického bádania, osídlenie lokality v dobe kamennej, život na stredovekom hrade na základe výpovede archeologických nálezov, prezentácia hradu a práca s verejnosťou, záverečné zhodnotenie významu lokality), M.Golis (údržba a ochrana hradného areálu), J. Hunka (mince a ich dejinná interpretácia), A. Krištín(rastlinstvo a zvieratstvo v okolí hradného areálu), V. Kohút (pamiatková obnova), P. Maliniak(dejiny hradu v arpádovskom období na základe písomných prameňov), M. Mordovin (novoveké dejiny hradu na základe výpovede archeologických nálezov), M. S. Przybyla (osídlenie hradného kopca v posledných dvoch tisícročiach pred Kristom), D. Repka (stredoveká keramika a sklo), M. Slámová (historické krajinné relikty v okolí hradu), M. Šimkovic (architektúra a stavebná história pamiatky), B. Tóth (stredoveké militárie, náradie, ozdoby), O. Žaár (praveké kamenné nástroje a polotovary).


http://zv-podujatia.com/2015/03/12/na-zamku-sa-slavnostne-krstila-kniha-o-dolnom-pustom-hrade/

http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=502

http://zvolen.dnes24.sk/od-historie-az-po-sucasny-vyskum-dolezite-fakty-o-vyskume-dolneho-hradu-na-pustom-hrade-199746

http://zvolen.sme.sk/c/7690366/na-knihe-o-vyskume-dolneho-hradu-sa-podielalo-15-autorov.html2 % Z DANE Z PRÍJMU PRE ARCHEOFACT


Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1,5 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2014 nášmu občianskemu združeniu.
Aj v roku 2015 by sme radi uskutočnili viacero aktivít, ktoré by viedli k zlepšeniu informovanosti o archeologických a historických pamiatkach vo Zvolenskej kotline, k zvýšeniu povedomia o nej v oblasti vzdelávania a vedy, ako aj k zlepšeniu našich služieb. Z Vašich príspevkov by sme chceli realizovať najmä nasledujúce záležitosti:
  • letná škola archeológie 2015 na Pustom hrade vo Zvolene a hrádku
  • vydanie nových propagačných materiálov
  • komplexná publikácia o hrádku Peťuša
V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1,5) % dane z príjmu nášmu občianskemu združeniu, naše údaje sú:
  • názov organizácie: ARCHEOFACT
  • sídlo: Zvolen, 960 01, Rákoš 26/6
  • IČO: 45024359
  • právna forma: občianske združenie
Pustý hrad 2014
Modrý Kameň 2014
Hrad Čabraď 2014
Divín 2014


Zvolenský Pustý hrad – Dolný hrad

Sezóna 2014 a popis prác vykonávanými žiadateľmi o zamestnanie

Zvolenský Pustý hrad bol v 13. storočí najčastejšie navštevovaným hradom uhorských kráľov na území Slovenska. Dokladujú to nie len historické písomnosti, ale dokresľujú aj archeologické nálezy. Systematický archeologický výskum a pamiatková obnova na Zvolenskom Pustom hrade prebiehajú od roku 1992. V roku 2014 prebehla dvadsiatatretia sezóna moderného archeologického výskumu a pamiatkovej obnovy na Pustom hrade. Počas tohto obdobia Mesto Zvolen ako jedna z mála samospráv investovala nemalé financie do rozvoja, výskumu, obnovy a údržby tejto mimoriadne vzácnej Národnej kultúrnej pamiatky. Odmenou je vysoká návštevnosť Pustého hradu turistami zo Slovenska i zahraničia.
Do roku 2008 sa realizovali práce na Hornom hrade pod vedením PhDr. Václava Hanuliaka. Od roku 2009 realizuje výskum na Dolnom Pustom hrade Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied pod vedením PhDr. Jána Beljaka, PhD., v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre pod vedením Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. Okrem archeologického výskumu na Dolnom hrade prebiehajú aj sanačné práce na zachovanej torzálnej architektúre.
Dominantnou stavbou na Dolnom hrade Pustého hradu je obytná kráľovská veža. Svojimi mimoriadnymi rozmermi 19,9 x 19,9 metra predstavuje odozvu klasických donjonov francúzskych hradov ako napríklad Loches, Montbazon a Chauvigny. Jej vznik vďaka archeologickým hnuteľným nálezom a rádiouhlíkovej analýze sme predpokladali na začiatku 13. stor. Vďaka sezóne 2014 vieme už jednoznačne datovať začiatok výstavby veže do prvých desaťročí 13. storočia a jej zánik do prvých desaťročiach 14. storočia. Na území historického Uhorska môžeme zvolenskú kráľovskú rezidenciu porovnať len s niekoľkými obytnými vežami. Stavebníkom obrovskej obytnej veže mohol byť v 13. storočí iba kráľ. Našli sme aj ich vyobrazenia, napríklad na minci kráľa Ondreja III., pri čom tri z piatich známych jeho razieb mincí sa na Slovensku našli práve na Pustom hrade. Pri veži na Dolnom hrade sa našlo aj bronzové kovanie s vyobrazením kráľa a iné nálezy, ktoré indikujú častú prítomnosť vládcov v regióne. Okrem Ondreja III. sa vo Zvolene často zdržiaval aj kráľ Belo IV., ktorý v roku 1247 zrejme na hrade vydával svoju dcéru, ale aj Ondrej II alebo Ladislav IV. Nálezy z vrcholného stredoveku reprezentuje aj bohatá kolekcia keramiky, nástroj na viazanie kníh, hroty šípov, podkovy, kľúč, nože, hracia kocka, hrkálka... Pri výskume v exteriéri veže sa našli aj architektonické články s kamenárskymi značkami v podobe písmen „A“ a „V“ z prvej polovice 13. stor.
Na nádvorí Dolného hradu boli objavené archeologické nálezy potvrdzujúce osídlenie hradného kopca v neskorej dobe kamennej a dobe bronzovej, ktoré reprezentujú predovšetkým črepy, ale našli sa aj početné kamenné nástroje a hlinený model kolesa.
V sezóne 2014 sme preskúmali nielen exteriérové plochy pri východnej a severnej stene veže Dolného hradu, ale tiež strednú časť nádvoria a územie pri bráne v spojovacom múre v sedle pod vežou. Spolu bola preskúmaná plocha okolo 460 m2 a hĺbka v sondách sa pohybovala od 0,5 do 4,0 metra. Výskum pri veži bol dôležitý a potrebný predovšetkým kvôli odvedeniu dažďovej vody od základov veže.
Práce na Pustom hrade financovalo ako hlavný donor Mesto Zvolen. Prácu asi 120 mladých študentov zo stredných a vysokých škôl z krajín V4 v rámci projektu Medzinárodnej letnej školy archeológie podporil Medzinárodný Vyšehradsky fond a Banskobystrický samosprávny kraj. Sanáciu južnej steny veže okrem mesta Zvolen podporilo aj Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom, a vďaka mestu sa v roku 2014 zrealizovala aj sanácia severnej steny veže Dolného hradu.
Prácu desiatich nezamestnaných v mesiacoch júl – september 2014 financovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Okrem prác na archeologickom výskume sa podieľali aj na sanácii južnej a severnej steny veže. Pomáhali s čistením stien pred murovaním. Triedili a približovali kameň a upravovali terén. Práce v roku 2014 nám často kazilo počasie a sezóna bola za posledné desaťročia najdaždivejšia. Navyše dve víchrice na jar 2014 zmenili podobu nádvoria Dolného hradu, keď vyvrátili asi 150 ročné duby. Okrem výskumu sme tak spolu s mestskými lesníkmi, nezamestnanými a študentmi urobili aj úpravu nádvoria a turistických chodníkov, ktoré sme vyčistili a zatrávnili. Odstránili sme korene. Ešte na začiatku výskumu boli presunuté dve obrovské skládky kameňa aby sa sprístupnil terén pre výskum pri veži Dolného hradu. Počas archeologického výskumu sa triedil výskumom vykopaný kameň pre následnú konzerváciu veže. Po ukončení výkopovej časti archeologického výskumu pri veži sme v zmysle pokynov statika vykonali opatrenia potrebné pre odvedenie dažďovej vody a sondy sme do vrstvy 30-40 cm zasypali preosiatou vrstvou zeminy.
V roku 2015 by sme chceli zrealizovať sanáciu západnej steny veže Dolného hradu a pokračovať s archeologickým výskumom pri západnej línii opevnenia a na nádvorí. Pripravujeme projekt na sanáciu hlavnej vstupnej brány a chceli by sme tiež zrekonštruovať západnú líniu opevnenia medzi bránou a vežou a spojovací múr pri veži. Hotový a schválený je aj projekt na výskum cisterny na dažďovú vodu na Hornom hrade a tiež na sanáciu cisterny a paláca.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)
Menu right


Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Letnú školu archeológie 2014 a ochranu archeologickej lokality Pustý hrad podporil BBSK

BB Samosprávny kraj

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2014 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

Letnú školu archeológie v roku 2014 podporil Medzinárodný vyšehradský fond

Visegrad

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013 a 2014 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Monografiu Pusty hrad - Dolný hrad podporili:

ZKPM

Mäspoma

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com