MenuNové fotografie a informácie zo sezóny 2014 na Pustom hrade.


Nové fotografie zo sezóny 2014 na Modrom Kameni.


Najdôležitejšie ciele sezóny 2014 na Pustom hrade


- stavebná sanácia južnej steny veže Dolného hradu
- úprava terénu po veterných kalamitách, ktoré zničili les na Dolnom Pustom hrade 19.4.2014 a 15.5.2014
- prezentácia obvodového muriva Dolného hradu formou „na sucho uloženého múru“
- archeologický výskum:


Archeologický výskum na Dolnom Pustom hrade realizuje Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením PhDr. Jána Beljaka, PhD. v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre (Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.).

Pre rok 2014 sú naplánované tieto archeologické sondy:

- sonda 1/2014: bude zameraná na skúmanie priestoru exteriéru obytnej veže pri jej východnej stene (tiež odvodnenie exteriéru veže).
- sonda 2/2014: bude zameraná na skúmanie priestoru exteriéru obytnej veže pri jej severnej stene (tiež odvodnenie exteriéru veže).
- sonda 3/2014: bude zameraná na skúmanie priestoru východnej časti nádvoria v centrálnej časti Dolného hradu (aj s verifikáciou nálezovej situácie pri obvodovom múre).
- sonda 4/2014: bude zameraná na skúmanie priestoru pri bráne v tzv. spojovacom múre.
- rekognoskácia okolia Pustého hradu – relikty historických ciest, kameňolomy ..
- medzinárodná letná škola archeológie za účasti študentov zo strednej Európy podporená Medzinárodným vyšehradským fondom
- využitie moderných metód prospekcie – geofyzika, lidar, geodetické merania ...
- verifikácia terénnym povrchovým prieskumom
- finalizácia projektu pre stavebnú sanáciu objektov na Hornom hrade
- vydanie knižnej publikácie Pustý hrad vo Zvolene – Dolný hrad 2009-2014
- v roku 2014 nám pomôžu 10 nezemestaní v rámci projektu Obnovme si svoj dom MK SR a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom prispelo tiež na sanáciu murív obytnej kráľovskej veže Dolného hradu.
- hlavným donátorom archeologického výskumu a obnovy Pustého hradu je už 23 sezón Mesto Zvolen a pri výskume nám je nápomocný Lesný podnik mesta Zvolen, ktorý je zároveň správcom NKP Pustý hrad.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)
Menu right


Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Letnú školu archeológie 2014 a ochranu archeologickej lokality Pustý hrad podporil BBSK

BB Samosprávny kraj

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2014 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

Letnú školu archeológie v roku 2014 podporil Medzinárodný vyšehradský fond

Visegrad

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013 a 2014 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com