Menu

Plán výskumu v roku 2022
Júl 2022
August 2022
September 2022


ZAČALA ĎALŠIA SEZÓNA ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU A OBNOVY PUSTÉHO HRADU


V pondelok 4.7.2022 sme začali 31. sezónu archeologického výskumu a obnovy Pustého hradu. Obnovou prejde hlavná vstupná brána Horného hradu. Už tento týždeň sa na nej začne budovať lešenie a v sobotu odoberieme vzorky z trámov na dendrochronologické datovanie. Výskum a obnovu Pustého hradu tento rok podporilo Mesto Zvolen, Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj.
Draci spolu so študentmi dnes začali pracovať na sonde 1/2022 na Hornom hrade, ktorá má za cieľ preskúmať plochu na vrcholovej plošine Horného hradu a v ťažobnej jame v jej susedstve. Skladá sa z časti A (rez ťažobnou jamou) a časťou B na vrcholovej plošine. Následne sa presunieme na spodnú terasu tzv. Dončovho hradu, kde zrealizujeme:
Sondu 2/2022 pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu v kontakte s jeho priečnym múrom. Bude aj prípravou na sanáciu murív v tomto priestore, kde sa nachádza aj okno v priečnom múre, ktoré je v zlom statickom stave.
Sondu 3/2022, ktorá preskúma plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu, kde sme v roku 2021 objavili ďalší múr z vrcholného stredoveku. Výskum bude slúžiť aj ako podklad pre jeho sanáciu. Zároveň overí existenciu remeselných dielní v tejto časti Horného hradu.
Sonda 4/2022 má za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu v kontakte s terasovým múrom z prelomu 13. a 14. storočia.
Tešíme sa na Vašu návštevu Pustého hradu a s radosťou Vám ukážeme čo nové sme objavili. Pripravené sú aj nové prospekty a pohľadnice pre záujemcov a rovnako komentované prehliadky hradu.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady


(späť na začiatok)


MESIAC JÚL NA PUSTOM HRADE A NOVÉ INFORMÁCIE O JEHO STAVEBNOM VÝVOJI


Počas júla na Pustom hrade s jeho Drakmi, študentami a murármi začala 31. sezóna archeologického výskumu a stavebnej obnovy. Po 30. rokoch sme sa vrátili k rekonštrukcii hlavnej vstupnej brány Horného hradu. Postavené lešenie nám umožnilo odobrať vzorky z pôvodných stredovekých trámov, ktoré sa nachádzajú z vnútornej strany brány medzi jej 3. a 4. podlažím. Vďaka aktuálnemu dendrochronologickému datovaniu vieme, že drevá boli zoťaté presne v polovici 13. storočia. Viaže sa k tomu aj písomný prameň z roku 1255, keď kráľ Belo IV. daroval majetky v neďalekej obci Dubové za „vykonávanie prác na kráľovských hradoch“. V prípade hlavnej vstupnej brány išlo o jej dostavbu, keď k pôvodnej bráne dostavali hranolovú vežu, z ktorej sú drevá. Pôvodnú bránu a opevnenie Horného hradu (s rozlohou 3,5 hektára) aj vďaka archeologickým nálezom datujeme už na prelom 12. a 13. storočia.
Počas júla sme tiež zrealizovali výskum v sondách 1A a 1B na vrcholovej plošine Horného hradu. Sonda 1A preukázala, že ťažobná jama, ktorá sa tu nachádza zrejme slúžila na ťažbu železnej rudy vo vrcholnom stredoveku po výstavbe hradu. V sonde 1B sme okrem zvyškov stredovekej pece našli aj zaujímavé nálezy z vrcholného stredoveku v podobe falošných mincí, militárii, keramiky a zvieracích kostí.
Začali sme tiež výskum v sonde 2 na spodnej terase tzv. Dončovho hradu v kontakte obvodového opevnenia a priečneho múru s okienkom. Po stiahnutí prvej vrstvy sa ukázala deštrukcia tehál a kameňov, zrejme z ďalšej pece zo záveru 13. alebo začiatku 14. storočia sprevádzaná nálezmi z tohto obdobia. Budúci týždeň tu budeme s výskumom pokračovať a postupne otvoríme v jej susedstve aj sondy 3 a 4.
Počas júla sme tiež upravili terén pri hradbe v susedstve hlavnej vstupnej brány Horného hradu a pripravili kameň na jej obnovu. Dokončili sme aj vyhliadkovú terasu na veži komitátneho hradu na najvyššom mieste Pustého hradu, ktorá sa úž dnes teší veľkej obľube návštevníkov.
Archeologický výskum a obnova Pustého hradu prebieha aj tento rok vďaka podpore Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre. Tešíme sa na vašu návštevu. Radi Vám predstavíme ukážku aktuálnych archeologických nálezov a venujeme najnovšie prospekty a pohľadnice o hrade.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


MESIAC AUGUST NA PUSTOM HRADE A NOVÉ INFORMÁCIE Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU


Počas augusta sme dokončili výskum v sondách 1A a 1B na vrcholovej plošine Horného hradu. Sonda 1A preukázala, že ťažobná jama, ktorá sa tu nachádza zrejme slúžila na ťažbu železnej rudy vo vrcholnom stredoveku po výstavbe hradu. V sonde 1B sme okrem zvyškov stredovekej pece našli aj zaujímavé nálezy z vrcholného stredoveku v podobe falošných mincí, militárií, keramiky a zvieracích kostí.
Realizovali sme tiež výskum v sonde 2 na spodnej terase tzv. Dončovho hradu v kontakte obvodového opevnenia a priečneho múru s okienkom. Po stiahnutí prvej vrstvy sa ukázala deštrukcia tehál a kameňov, zrejme z ďalšej pece z druhej polovice 13. storočia sprevádzaná nálezmi z tohto obdobia vrátane dvoch mincí. Pod touto vrstvou sa nachádzala deštrukcia valu z neskorej doby bronzovej, na ktorom bolo začiatkom 13. storočia postavené opevnenie Horného hradu. Výskum tu bude pokračovať dokončením rezov pre ďalšie spresnenie následnosti kultúrnych vrstiev (stratigrafie).
Počas augusta sme začali realizovať tiež ďalšie archeologické sondy na spodnej terase tzv. Dončovho hradu. V jej centrálnej časti boli umiestnené sondy 3A a 3B. V oboch sme objavili pokračovanie 80 cm hrubého múru zo záveru 13. storočia, ktorý slúžil ako základ pre zrubové hospodárske objekty. V jeho susedstve bolo v stredoveku zosekané kamenné bralo, aby užívatelia areálu dosiahli rovnú plochu nádvoria.
Zaujímavé objavy priniesla aj sonda 4 v severozápadnom rohu spodnej terasy tzv. Dončovho hradu. Objavili sme nej na sucho kladený kamenný podzáklad pre ďalší zrubový objekt z druhej polovice 13. storočia. Pri obvodovej hradbe sme našli zvyšky vykurovacieho telesa. Medzi nálezmi bola zastúpená keramika a zvieracie kosti z 13. a začiatku 14. storočia. Nálezy dopĺňali aj militária a dve stredoveké mince. V južnej časti sondy sme rezom overili založenie stredovekej hrady, pod ktorou sa nachádzal val z doby bronzovej.
Pokračovala aj obnova hlavnej vstupnej brány, kde sa dokončilo škárovanie a reštaurovanie stien jej druhého, tretieho a štvrtého podlažia. Z vonkajšej strany brány sme objavili ďalšie dve stredoveké trámy, ktoré sa budú dendrochronologicky datovať. Už pred tým sme dali dendrochronologicky datovať tri trámy, ktoré sa nachádzajú z vnútornej strany brány medzi jej 3. a 4. podlažím. Vďaka aktuálnemu určeniu vieme, že drevá boli zoťaté presne v polovici 13. storočia. Viaže sa k tomu aj písomný prameň z roku 1255, keď kráľ Belo IV. daroval majetky v neďalekej obci Dubové za „vykonávanie prác na kráľovských hradoch“. V prípade hlavnej vstupnej brány išlo o jej dostavbu, keď k pôvodnej bráne dostavali hranolovú vežu, z ktorej sú drevá. Pôvodnú bránu a opevnenie Horného hradu (s rozlohou 3,5 hektára) aj vďaka archeologickým nálezom datujeme už na prelom 12. a 13. storočia.
Archeologický výskum a obnova Pustého hradu je realizovaná aj tento rok vďaka podpore Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre.
Na prelome augusta a septembra sa uskutočnili na Pustom hrade podujatia Kráľovská svadba na Dolnom Pustom hrade a Národný výstup na Pustý hrad za veľkej účasti širokej verejnosti. V najbližšiu nedeľu (11.9.2022) sa o 11:00 v kráľovskej veži na Dolnom Pustom hrade uskutoční sv. omša. Tešíme sa na vašu účasť.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


MESIAC SEPTEMBER NA PUSTOM HRADE


V septembri pokračoval archeologický výskum na Pustom hrade v sondách na spodnej terase tzv. Dončovho hradu, ktoré priniesli nové informácie o hradnom vývoji na prelome 13. a 14. storočia. Vtedy tu bol vybudovaný múr ako základ pre zrubové hospodárske objekty. Pokračovala aj obnova hlavnej vstupnej brány, kde sme odobrali vzorky z ďalších dvoch dubových trámov pre dendrochronologické datovanie. Potvrdili dobudovanie brány v polovici 13. storočia. Na prelome augusta a septembra sa na Pustom hrade uskutočnili aj tradičné podujatia: Kráľovská svadba na Dolnom hrade, Národný výstup na Hornom hrade a sv. omša vo veži Dolného Pustého hradu.
Na Námestí SNP vo Zvolene si môžete stále pozrieť výstavu posterov venovanú 31 sezónam (1992-2022) výskumu a obnovy Pustého hradu. V sobotu 15.10.2022 sa na Pustom hrade uskutoční jesenná primátorská brigáda a v stredu 19.10.2022 o 17:00 sa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra uskutoční prednáška o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu a obnovy Pustého hradu.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com