Menu

jún 2019 - 1. týždeň
jún 2019 - 2-4. týždeň
júl 2019MEDZINÁRODNÁ LETNÁ ŠKOLA ARCHEOLÓGIE A OBNOVA NA PUSTOM HRADE VO ZVOLENE POČAS JÚLA 2019

Počas júla 2019 sa uskutočnila jubilejná desiata sezóna medzinárodnej letnej školy archeológie na Pustom hrade. Jej hlavným organizátorom bola Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Archeologický ústav SAV v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT, Mesto Zvolen a Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti v Maďarsku. Na projekte participovali aj lektori z Maďarska (Szabolcs Balász Nagy) a Nemecka (Dieter Barz).
V rámci letnej školy archeológie sa realizoval terény archeologický výskum najprv na Dolnom a následne na Hornom Pustom hrade. Na nálezy najbohatšia je sonda 3/2019 na vrcholovej plošine Horného hradu. Odkryli sme v nej stredovekú i pravekú kultúrnu vrstvu s množstvom archeologických nálezov v podobe keramických črepov, zvieracích kostí a kovových predmetov. K výnimočným stredovekým nálezom patrili dve desiatky mincových plieškov pripravených na razbu falzifikátov mincí uhorských a českých kráľov, niekoľko pravých uhorských denárov i český parvus, polotovary predmetov z parohoviny i hotové kostené výrobky, železné čepele nožov, fragment podkovy i kosáka, hroty šípov s tŕňom i tuľajkou, fragmenty keramických téglikov na tavenie a ojedinelá bronzová nožička zvieraťa (podľa tvaru azda leva?) pravdepodobne z aquamanile, teda nádoby, ktorú používala aristokracia v stredoveku na umývanie rúk pred jedlom. V stredoveku tieto nádoby bývali z hliny, alebo vzácnejšie z bronzu alebo mosadze, často zobrazovali zvieratá, alebo ľudí, aj v podobe jazdcov sediacich na ich chrbte. Na Pustom hrade ide zatiaľ o prvý nález tohto typu.
Z pravekých nálezov k výnimočným kusom patrí bronzová tyčinka a rytou technikou zdobený kruhový šperk, zámerne prehnutý bronzový šíp, zdobené fragmenty hrncovitých nádob a šálok, ako aj drobné hlinené predmety, medzi ktorými vynikali prasleny (aj zdobený) a kompletne zachované prevŕtané hlinené koliesko s ozdobnou hranou.
Medzi objavené nehnuteľné nálezy patrilo ohnisko kruhového tvaru identifikované priamo pri vnútornom líci stredovekého opevnenia hradu v severnom sektore sondy a v južnom sektore bola identifikovaná výrazná deštrukcia kvadratického tvaru zrejme podlahy/steny budovy zo záveru doby bronzovej. Opätovne sa potvrdil poznatok známy už z minulých rokov, že masívna stredoveká murovaná hradba bola založená priamo na splanírovanú pravekú vrstvu zo záveru doby bronzovej.
Okrem vykopávok si účastníci letnej školy priamo v teréne postupne vyskúšali kresebnú dokumentáciu profilov i pôdorysu skúmaných sektorov na milimetrový papier v mierke 1:20, vyhľadávanie artefaktov pomocou preosievania vykopanej hliny, umývanie nálezov a v depozitári aj triedenie a kategorizáciu archeologických predmetov z minulých výskumov Pustého hradu.
V rámci letnej školy archeológie hrad 25. júla navštívil aj župan Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter v rámci otvorenia Pohronskej hradnej cesty, ktorá spája deväť hradov a ďalšie významné pamiatky pozdĺž toku Hrona od Zvolenského zámku až po opevnený kláštor benediktínov v Hronskom Beňadiku. Na Pustý hrad neprišiel s prázdnymi rukami, ale účastníkov a ďalších brigádnikov obdaroval tričkami s logom letnej školy archeológie a pohronskej hradnej cesty.
Na Dolnom Pustom hrade prebieha pamiatková obnova západnej hradby medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou obytnou vežou, ktorú podporilo Mesto Zvolen a Ministerstvo kultúry prostredníctvom grantového programu Obnovme si svoj dom. Aktívne sa do nej zapojilo aj našich 20 zamestnancov v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Aktuálne tiež prebiehajú práce na projektovej dokumentácii pre sanáciu veže na najvyššej kóte Horného hradu, ktorá vykazuje značné statické poruchy a budúci rok by sme ju chceli opraviť.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Výskum Pustého hradu - júl 2019

(späť na začiatok)

Prvý mesiac pamiatkovej obnovy a výskumu na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2019

Počas júna sme začali realizovať archeologický výskum na Pustom hrade v sezóne 2019 a prípravu na pamiatkovú obnovu západnej hradby Dolného hradu. Najskôr sme opravili koruny múrov južnej línie opevnenia a tzv. spojovacieho múru ílovitou zeminou, vyčistili areál Dolného hradu od náletovej vegetácie a pomohli s jeho pokosením. Následne sme spevnili svah po západnou hradbou Dolného hradu na-sucho uloženým múrom a ílom, ktorý sme zatrávnili. Zabránime tak jeho erózii. Roztriedili a pripravili sme kameň pre murárske práce súvisiace s obnovou západnej línie opevnenia medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou vežou Dolného hradu, ktorej celková dĺžka je takmer 69 metrov, hrúbka 2,5 metra a zachovaná výška 1,5 – 2,9 metra. Túto hradbu sme aj kompletne preskúmali a začistili pred jej následnou stavebnou sanáciou, a tiež kresebne, geodeticky a fotogrametricky zdokumentovali. Jej obnova sa bude realizovať s podporou Mesta Zvolen a programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.
Počas júna sme presunuli skládku kameňa od rekonštruovanej západnej hradby na centrálnu skládku pri východnej hradbe Dolného hradu. Veľmi nám pomohol aj kolektív dobrovoľníkov počas tzv. primátorskej brigády, keď sme 15. júna previezli veľkú časť kameňa a vykosili východný a severný svah Dolného hradu. Po prenesení zvyškov kamennej skládky pri západnej hradbe začneme od budúceho týždňa realizovať archeologickú sondu 2/2019 v ktorej predpokladáme objav zvyškov stredovekých drevených remeselných stavieb pristavaných k západnej hradbe. Viacero sme ich už v tejto časti Dolného hradu preskúmali v predchádzajúcich sezónach archeologického výskumu. Pod západnou hradbou budeme tiež skúmať zvyšky kamenozemného valu zo záveru doby bronzovej v zásype ktorého nachádzame početné keramické nálezy a kamennú industriu z neskorej doby kamenne.
Od prvého júlového týždňa už realizujeme aj výskum v sonde 3/2019 v centrálnej časti nádvoria Dolného hradu za účasti 20. študentov v rámci Medzinárodnej letnej školy archeológie s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a našich 20. pracovníkov v rámci projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré im refunduje mzdy prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Už v prvých vrstvách sme objavili keramické fragmenty z vrcholného stredoveku, početnú kolekciu keramiku badenskej kultúry z neskorej doby kamennej a zvyšky kamenných podmúroviek objektov pravdepodobne súvisiacich tiež z badenskou kultúrou.
Ílovitú zeminu sme previezli k západnej, severnej a východnej línii opevnenia Dolného hradu, kde ju umiestnime ako ochrannú vrstvu na koruny múrov. Vďaka za jej poskytnutie, privezenie i rozvezenie k hradbám Dolného hradu patrí realizátorom projektu výstavby Bytového komplexu pod Pustým hradu.
Na Hornom Pustom hrade sme realizovali sondu 6/2019, ktorá sa nachádza v blízkosti veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu a bude slúžiť aj ako lôžko pre pätku stĺpu panoramatickej kamery, ktorá by už v závere júla mala byť aj s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, OOCR Stredné Slovensko a Mesta Zvolen funkčná. Pomôže nie len rozvoju cestovnému ruchu a návštevníkom Pustého hradu, ale aj bezpečiu tejto rozsiahlej a jedinečnej Národnej kultúrnej pamiatky.
V priebehu 3. týždňa júla sa presunieme na Horný Pustý hrad, kde budeme realizovať archeologický výskum na vedecky veľmi dôležitých miestach s predpokladom zaujímavých archeologických nálezov a paralelne bude prebiehať stavebná obnova západnej línie opevnenia Dolného Pustého hradu.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Výskum Pustého hradu - jún 2019

(späť na začiatok)Začiatok pamiatkovej obnovy a výskumu na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2019

Od včera sme na Pustom hrade začali už 28. sezónu výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen. Do konca októbra plánujeme zrealizovať sanáciu západnej línie opevnenia vežou Dolného hradu a hlavnou vstupnou bránou. Na Hornom hrade plánujeme opraviť murivá severnej línie opevnenia tzv. Dončovho hradu, ktoré po tejto zime vykazujú statické poruchy a ohrozujú návštevníkov. Pamiatková obnova a výskum sa v roku 2019 uskutoční aj s podporou programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré refunduje mzdy našim 20. pracovníkom z Európskeho sociálneho fondu. Aktuálne už upravujú koruny murív južnej línie opevnenia a tzv. spojovacieho múru ílovitou hlinou a kosia areál Dolného hradu.

Počas júna a začiatku júla budeme realizovať archeologický výskum na Dolnom hrade v súvislosti so sanáciou jeho západnej hradby: sonda 1/2019 bude začistením koruny západnej línie opevnenia Dolného hradu pred stavebnou sanáciou, sonda 2/2019 bude zameraná na skúmanie priebehu západnej línie a časti nádvoria, ktoré sa pri nej nachádza, sondou 3/2019 preskúmame centrálnu časti nádvoria Dolného hradu, kde sa nachádza depónia zeminy z výskumu v roku 2014, ktorá bude potrebná na úpravu koruny západnej hradby po jej sanácii. Overíme ňou tiež nálezové situácie z neskorej doby kamennej, doby bronzovej a vrcholného stredoveku v tejto časti hradu.

Od polovice júla sa archeologický výskum Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF presunie na Horný hrad. Počas vedeckého výskumu sa zároveň uskutoční Medzinárodná letná škola archeológie, ktorú podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Každoročne sa jej zúčastňujú desiatky študentov z celej strednej Európy. Sondy však zároveň v predstihu preskúmajú aj plochy, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba mobiliáru v rámci komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu Pustý hrad. Sonda 1/2019 na Hornom hrade má za cieľ preskúmať plochu pri tribúne amfiteátru pri hlavnej vstupnej bráne. Zároveň overí existenciu nálezových situácii zo včasnej doby dejinnej, ktoré sme objavili v roku 2018 (rímska minca a črepy z doby laténskej). Sonda 2/2019 bude umiestnená pri severnej stene veže komitátneho hradu a overí nálezové situácie z 12. a 13. storočia, ktoré spresnia naše informácie o stavebnom vývoji župného hradu. Zároveň pri jej výskume vytriedime kameň potrebný na budúcoročnú opravu veže. Sonda 3/2019 bude umiestnená pri východnej hradbe – v susedstve sondy 5A/2016, v ktorej sa zistili doklady po peňazokazeckej dielni a kostra novorodenca z doby bronzovej. Sonda 4/2019 bude rezom cez južnú priekopu pred platom pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu a overí pokračovanie maltových podláh, ktoré sme objavili v sonde 3/2017. Sonda 5/2019 overí pokračovanie maltových podláh pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu zo severnej strany.

V sobotu 15. júna sa uskutoční dobrovoľnícka brigáda pod záštitou primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej. Počas nej budeme čistiť terén na Dolnom hrade od náletovej vegetácie a opravovať turistické chodníky.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Výskum Pustého hradu - jún 2019, 1. týždeň

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2018 a 2019 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com