Menu

Prvá etapa archeologického výskumu
a obnovy Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Od začiatku júna sme na Pustom hrade vo Zvolene realizovali pamiatkovú obnovu severnej línie opevnenia Dolného hradu. Už počas prvého mesiaca sa podarilo zrekonštruovať veľkú časť hradby. Súčasne s obnovou sa realizoval aj archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV v Nitre. Výskum sa koncentroval na severnú líniu opevnenia a objavený bol ďalší (v poradí už druhý) odvodňovací kanál v spodnej časti hradby slúžiaci na vyvedenie dažďovej vody z nádvoria. Ďalšie archeologické sondy sa nachádzali severne pred touto hradbou a potvrdili praveké osídlenie aj v severnom predpolí Dolného Pustého hradu. Reprezentuje ich predovšetkým keramika z neskorej doby bronzovej. Pri obytnej kráľovskej veži Dolného hradu boli realizované dve archeologické sondy, ktoré priniesli nálezy predovšetkým z obdobia vrcholného stredoveku. K vzácnym nálezom patria železné hroty šípov. Objavili sme tu aj pôdorysne rozsiahlu pec pristavanú k západnej línii opevnenia Dolného hradu, ktorá nepochybne tvorila súčasť hospodárskeho zázemia mohutnej kamennej veže.
Po polovici júla 2017 sa aktivity súvisiace s obnovou a archeologickým výskumom presunú na Horný hrad Pustého hradu a od 17. 7. 2017 oficiálne začína aj medzinárodná letná škola archeológie pod záštitou Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na projekte sa opäť zúčastnia študenti zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Okrem Pustého hradu sa v rámci projektu bude realizovať aj výskum hradu Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka, ktorý je od Pustého hradu vzdušnou čiarou vzdialený len 2 kilometre. Projekt letnej školy a archeologického výskumu podporil Medzinárodný vyšehradský fond a poslanecká dotácia Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy a výskum na hrade Peťuša je podobne ako obnova Pustého hradu dotovaná aj grantom Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ sa od 1. júna do prác na Pustom hrade zapojilo 20 pracovníkov a od 3. júla s nimi spolupracuje aj 20 študentov z našich univerzít a stredných škôl. Výskum a obnovu Pustého hradu už 26 rokov podporuje mesto Zvolen.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


mesiac jún-júl 2017
mesiac august 2017
Výskum Pustého hradu - jún-júl 2017

(späť na začiatok)Ďalšia etapa archeologického výskumu
a obnovy Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV v Nitre sa v polovici júla presunul z Dolného na Horný Pustý hrad. Na Dolnom hrade sme dokončili výskum v piatich archeologických sondách, ktoré priniesli zaujímavý nález pece z obdobia vrcholného stredoveku, ale aj hmotné nálezy z tohto obdobia. Dopĺňajú ich keramické fragmenty z mladšej a neskorej doby bronzovej a kolekcia plasticky zdobených črepov z neskorej doby kamennej. Preukázalo sa tiež, že osídlenie v dobe bronzovej zasahovalo aj na lúku pod severnou líniou opevnenia Dolného hradu. Do polovice júla sme tiež komplexne zrekonštruovali severnú hradbu Dolného hradu s bránkou pre peších, ktorou návštevník vstupuje do hradného areálu. Terén v jej okolí bol upravený a zrekonštruovali sme aj turistický chodník v tomto priestore.
Od tretieho týždňa júla sme celý tím pracovníkov presunuli na Horný Pustý hrad. Opravuje sa tu severná časť hradného paláca s unikátnymi omietkami z obdobia poslednej štvrtiny 13. storočia, ktoré budú zreštaurované. Zároveň na Honom hrade realizujeme šesť archeologických sond. Prvá sa nachádza na východnej línii opevnenia v blízkosti veže komitátneho hradu. Táto sonda už teraz priniesla bohatý súbor nálezov z obdobia vrcholného stredoveku, a to aj keramiku zo záveru 12. a začiatku 13. storočia, ktorú sme mali doteraz na Pustom hrade doloženú iba veľmi sporadicky. Na nálezy sú mimoriadne bohaté sondy 2 a 3, ktoré sú umiestnené na plošine pred vežou vo východnej línii opevnenia Horného hradu a v priekope pred ňou. Týmito sondami sme overovali trasu prístupovej komunikácie do tzv. Dončovho hradu a zároveň aj spôsob ukončenia prvej priečnej hradby, ktorá znásobovala jeho obranyschopnosť. Tieto sondy sú na nálezy najbohatšie. Objavili sme v nich doteraz už štyri mince: falzifikát z konca 13. storočia, uhorskú napodobeninu viedenského fenigu Přemysla Otakara II. (1251-1276) a dva denáre uhorského kráľa Ondreja III. (1290-1301). Tieto mince sú nám nápomocné pri datovaní nálezových situácii a výstavby hradných objektov v druhej polovici 13. a na začiatku 14. storočia. Z rovnakej kultúrnej vrstvy pochádza aj viac ako 20 hrotov šípov, ozdobné kovania zo šiat a kníh, železné nože, keramické fragmenty, zvieracie kosti a veľmi cenná takmer kompletne zachovaná sklená fľaštička. Zaujímavým bol tiež nález čepele bronzovej sekerky z doby bronzovej, ktorú tu v stredoveku pravdepodobne druhotne spracovali. V sekundárnej polohe sme tiež našli najstaršiu stredovekú keramiku z Pustého hradu, ktorá pochádza z 10.-11. storočia. K výnimočným nálezom patria aj olovené závažia na váhy. Štvrtá archeologická sonda sa realizuje na kontakte prvej priečnej hradby a západnej línie opevnenia Horného hradu. V jej severnej časti sme objavili hlinenú podlahu stredovekého hospodárskeho objektu. Zvyšky po stredovekej stavbe sme našli aj v sonde 5 na dolnej terase predhradia tzv. Dončovho hradu. Zaujímavým bol predovšetkým nález architektonického článku s vytesaným krížom, ktorý tu bol sekundárne využitý pri výstavbe ďalšieho hospodárskeho objektu. Šiesta sonda bola bohatá na nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej. Ďalšie štyri mince sme objavili pri preosievaní zeminy na tzv. Dončovom hrade. Razba kráľa Ondreja II. (1205-1235) je najstaršou mincou objavenou na Pustom hrade vôbec. Ďalšími bol falzifikát viedenského fenigu, denár Štefana V. a najmladšou poldenár Rudolfa II. z roku 1585.
Na projekte archeologického výskumu, obnovy Pustého hradu a medzinárodnej letnej školy archeológie pod záštitou Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa tento rok zúčastnilo už niekoľko desiatok študentov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Participovali aj na výskume neďalekého hradu Peťuša. Projekt letnej školy a archeologického výskumu podporil Medzinárodný vyšehradský fond a poslanecká dotácia Banskobystrického samosprávneho kraja. Hlavným donátorom výskumu a obnovy Pustého hradu je už viac ako štvrťstoročie mesto Zvolen. Workshopy a výskum na hrade Peťuša je podobne ako obnova Pustého hradu dotovaná aj grantom Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ sa od 1. júna do prác na Pustom hrade zapojilo 20 pracovníkov.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


Výskum Pustého hradu - august 2017

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2017 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2017 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2017 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014 a 2016, 2017 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Monografiu Pusty hrad - Dolný hrad podporili:

ZKPM

Mäspoma

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com